ปัญหาสังคมไทย และวิธีแก้ไข

ปัญหาสังคม หมายถึง สภาวะการณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนจำนวนมากในสังคมและเห็นว่าควรร่วมกันแก้ปัญหานั้นให้ดีขึ้น 

 

สาเหตุของปัญหาสังคม

1.    เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง การเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม การเกิดค่านิยมใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น 

2.    เกิดจากสมาชิกในสังคมบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สังคมวางไว้ เช่น เกิดความขัดแย้งระหว่างกฎเกณฑ์กับความมุ่งหมาย เกิดความล้มเหลวของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม หรือสมาชิกบางกลุ่มที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม ทำให้เกิดการขาดระเบียบและเป็นปัญหาทางสังคมขึ้น 

3.    เกิดจากการที่กลุ่มสังคมต่าง ๆ มีความคิดเห็นความต้องการและผลประโยชน์ขัดกันไม่ยอมร่วมมือแก้ไขปัญหาของสังคม เช่น การเอาเปรียบลูกจ้าง เป็นต้น

 

ปัญหาของสังคม

 

1. ปัญหาความยากจน มีสาเหตุเกิดจาก 

-การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร 

-การขาดการศึกษา ทำให้มีรายได้ต่ำ 

-ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

-ลักษณะอาชีพมีรายได้ไม่แน่นอนสม่ำเสมอ เช่น กรรมกร รับจ้าง 

-มีบุตรมากเกินไป รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 

-มีลักษณะนิสัยเฉื่อยชาและเกียจคร้าน ไม่ชอบทำงาน 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. พัฒนาเศรษฐกิจ เช่น กระจายรายได้ การสร้างงานในชนบท ขยายการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น 

2. พัฒนาสังคม เช่น ขยายการศึกษาเพิ่มมากขึ้น บริการฝึกอาชีพให้กับประชาชน 

3. พัฒนาคุณภาพของประชากร 

 

2. ปัญหาอาชญากรรม มีสาเหตุเกิดจาก 

-การขาดความอบอุ่นทางจิตใจ 

-การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากขึ้น 

-สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม 

-มีค่านิยมในทางที่ผิด 

 

การแก้ไขปัญหา 

1. รัฐและหน่วยงานรับผิดชอบควรช่วยกันแก้ไขปัญหา  

2. ปลูกฝังและพัฒนาจิตใจของสมาชิกในสังคมให้มีคุณธรรม 

3. อบรมสั่งสอนและให้ความรัก ความอบอุ่น และรวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 

 

3. ปัญหายาเสพย์ติด มีสาเหตุเกิดจาก 

-ถูกชักชวนให้ทดลอง 

-ประกอบอาชีพบางอย่างที่ต้องการเพิ่มงานมากขึ้น 

-ความอยากรู้และอยากทดลอง 

-สภาวะแวดล้อมไม่ดี 

 

การแก้ไขปัญหา 

1. ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพย์ติด 

2. ป้องกันและปราบปรามผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเด็ดขาด 

3. การร่วมมือสอดส่องดูแลความประพฤติของเด็กอย่างใกล้ชิด 

4. จัดให้มีการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพย์ติด 

 

4. ปัญหาโรคเอดส์ สาเหตุเกิดจาก 

-ปัญหายาเสพย์ติด 

-ขาดความรู้ในการป้องกันโรค 

-เกิดจากความยากจนและไม่เพียงพอ 

 

การแก้ไขปัญหา 

1. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการโรคเอดส์ให้กับประชาชน 

2. ไม่เสพย์สิ่งเสพย์ติด โดยเฉพาะการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน 

3. ระมัดระวังการติดเชื้อโดยทางสายเลือด 

 

5. ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศเป็นพิษ น้ำเน่าเสีย เสียงเป็นพิษ ขยะมูลฝอย เป็นต้น มีสาเหตุเกิดจาก 

-การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว 

-เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

-การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม 

-ขาดความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยของสมาชิกในสังคม 

 

การแก้ไขปัญหา 

1. ให้การศึกษาและคำแนะนำต่าง ๆ แก่สมาชิกในสังคม 

2. วางนโยบายการป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม 

3. ลงโทษผู้ฝ่าฝืนและกระทำผิดอย่างจริงจัง 

 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม

1.    รัฐบาลควรออกระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย เพื่อ กำหนดมาตรการการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังและแน่นอน

2.    วางแผนและนโยบายการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อรณรงค์และอนุรักษ์

3.    ให้การศึกษาแก่สมาชิกในสังคมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ให้มากขึ้น

4.    ปรับปรุงและพัฒนาสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.    พัฒนาเศรษฐกิจทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการให้ดีขึ้น

6.    พัฒนาสังคม สร้างค่านิยม และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

 

ที่มา : http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-3/human_society/07.html


โดย : คม 06 ก.พ. 2562 00:14:04 น.
ดู 26 ครั้ง
0 0

ความคิดเห็น :

#ข่าวประชาชน #สาระ #ข่าวสาร #เด็ดๆ #ตลก #ขำขำ #วิชาการ #บันเทิง #ดารา #มาแรง #วีดีโอ #น่ารู้